EL. PARDUOTUVĖS „FASHIONLAND.LT” TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. „Fashionland.lt“ (toliau - Pardavėjas) internetinėje parduotuvėje (toliau - Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis „Fashionland.lt“ prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis (toliau - Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (taisyklės įsigalioja patvirtinus užsakymą - paspaudus "užsakyti"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „Fashionland.lt“ elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Asmens duomenų apsaugą apibrėžia Privatumo Politika

2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Kliento užsakymu susijusias paslaugas.

3. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.

3.3. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.

3.4. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi iki elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, Pirkėjas apie tai nedelsdamas praneša Pardavėjui.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.

3.6. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 3 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba atšaukti pirkėjo užsakymus.

4.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.3 Pardavėjas pasilieka teisę keisti Parduotuvėje pateiktų prekių kainas, kiekius, dydžius ar kitą informaciją susijusią su Prekėmis.

4.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas – fizinis asmuo, pasirinkęs numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) dienas.

4.5. Pardavėjas turi teisę pirkėją informuoti el.paštu apie specialias akcijas, naujienas jei pirkėjas pažymėjo "Užsakyti Naujienlaiškį". Pirkėjas gali bet kada atsisakyti naujienų.

5. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinio prekybos centro registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

5.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja informuoti ir pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (spetynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

6.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje be registravicijos (kaip svečias) arba užsiregistravęs Internetinės parduotuvės Fashionland.lt.

6.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) patvirtina Pardavėjui (perkant prekes pažymėjus varnele jog sutinkate su „ Fashionland.lt “ taisyklėmis) ir patvirtina užsakymą. Apie teisingą pateiktą ir patvirtintą užsakymą Pirkėjas yra informuojamas el. paštu, kurį nurodė užsakymo formoje.

6.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Registruotas Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją. Neregistruotas pirkėjas tokios galimybės neturi.

7. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM (21%).

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

7.2.1. Grynaisiais MAXIMA kasose, Perlo terminaluose - užsakymo patvirtinimo metu Pirkėjas pasirenka apmokėjimą Maxima, Perlo terminaluose. Pirkėjas automatiškai nukreipiamas į paysera.lt/mokėjimai.lt puslapį kur bus sugeneruotas mokėjimo kvitas. Atspausdintą kvitą Pirkėjas pateikia Maxima bei Perlo terminaluose ir apmoka užsakymą.

7.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, perveda pinigus į „Fashionland.lt“ nurodytą banko sąskaitą. Arba Pirkėjas prisijungia prie savo el. bankininkystės ir atlieka pavedimą užsakymo patvirtinimo formoje nurodytais rekvizitais.

7.2.3. Apmokėjimas grynais/kortele prekes atvežusiam DPD kurjeriui.

7.3. Atsiskaitydamas 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.2. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8. PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją arba pristatymo tarnybą, kad prekes priims kitas asmuo bei patikslinti kontaktinius duomenis.

8.3. Prekes pristato Pardavėjo partneriai “UAB DPD Lietuva” ir "UAB Omniva LT".

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

8.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos nelaiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjp atstovui, surašyti siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

8.7. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama „Fashionland.lt“elektroninės parduotuvės internetiniame puslapyje (Skiltyje “Prekių pristatymas”).

9. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA, GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

9.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.fashionland.lt. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) Pirkėjui, nebent įstatymai numatytų kitaip.

9.2. Pardavėjas neatsako, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.3. Prekes su defektu, gamykliniu broku Pardavėjas įsipareigoja pakeisti numatyta tvarka “Fashionland.lt“ elektroninės parduotuvės internetiniame puslapyje (skiltyje “Prekių grąžinimas”).

9.4 Detalesnė informacija, susijusi su prekių grąžinimu keitimu, pateikiama „Fashionland.lt“ elektroninės parduotuvės internetiniame puslapyje (skiltyje “Prekių grąžinimas”).

9.5 Keičiant pigesnių nei 20 € prekių dydį pristatymą apmoka klientas.

9.6 Jeigu už prekę mokėjote kuponu, tai grąžinamas kuponas bei suma jei mokėjote papildomia. Kuponai į pinigus nėra keičiami.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.3. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11. KITOS NUOSTATOS

11.1. Griežtai draudžiama be parduotuvės raštiško leidimo / sutikimo kopijuoti ar kitaip platinti „Fashioland.lt“ esančią informaciją, nuotraukas.

11.2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

11.3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

11.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

🍪 Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“.

Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos galite rasti "Privatumo politika" skiltyje.

Prekė pridėta prie norų